Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: BVAdvocatenkantoor Heylen & Dieltjens, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1, met als ondernemingsnummer 0894.233.991.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentile informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Algemeen

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens.

Persoonsgegevens

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens zijn deze die u ons rechtstreeks meedeelt in het kader van juridisch advies of bijstand en afhankelijk van de problematiek. O.a.: identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail), gegevens i.v.m. beroepsactiviteit, financiële gegevens, persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinstoestand), medische gegevens.

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens verzamelt geen persoonlijke gegevens op basis van uw bezoek aan onze website.

Indien u echter via een contactformulier op onze website informatie opvraagt, een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, dan kunnen wij de door u meegedeelde persoonlijke gegevens bijhouden om met u contact te kunnen opnemen.

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens verzamelt geen gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.

Doeleinden van de verwerking

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • onze klantenadministratie;
  • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • de levering en facturatie van door u bestelde diensten en producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens hiervoor uw expliciete voorafgaandelijke toestemming heeft verkregen (opt-in).

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de contractuele relatie tussen u en Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens.

De persoonsgegevens worden minstens door ons bewaard gedurende een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail info@heylendieltjens.be of per post Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens, 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2/274.48.00, Fax +32(0)2/274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In geen geval kan Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens gegevens verzamelt, kan u contact opnemen per e-mail info@heylendieltjens.be of per post Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens, 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1.


Wie zijn we?

Praktijkdomeinen

Onze doelstellingen

Contact