Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens is een burgerlijke vennootschap (bv), met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1. Mr. Heylen en Mr. Dieltjens oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de bv Heylen & Dieltjens, een associatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Ondernemingsnummer: 0894.233.991.

Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens heeft een kantoor in Herenthout, op hetzelfde adres. U kan ons bereiken op bovenstaand adres, op tel. 014 51 19 52, fax 014 50 07 64, of e-mail info@heylendieltjens.be.

De Belgische advocaten werkzaam binnen Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens mogen hun beroep uitoefenen onder de titel advocaat in België.

Zij zijn lid van de balie van Antwerpen.

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende websites: www.advocaat.be

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Heylen en Mr. Dieltjens is verzekerd bij MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Indien U verdere informatie wenst te bekomen, of indien U een klacht heeft kan U Mr. Heylen of Mr. Dieltjens bereiken:

via post op het adres: Vlakke Velden 1, 2270 Herenthout,
via fax op het nummer: 014 50 07 64,
via e-mail op het adres: info@heylendieltjens.be,
of via telefoon op het nummer: 014 51 19 52.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde de volledige transparantie te verzekeren, past Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens onderstaande regels toe.

1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat
1.1. Opdrachten Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de cliënt zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.

1.2. Antwoordtermijnen Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens wenst de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na te leven. Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens verbindt er zich toe de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn te beantwoorden.

2. Aansprakelijkheid en verzekering
2.1. Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens is en zal gedekt blijven door een verzekering beroepsaansprakelijkheid; de voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de cliënten van Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens meegedeeld. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens en haar advocaten is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

3. Financile voorwaarden
3.1. Voorschotten Vanaf de opening geeft elk dossier aanleiding tot een voorschot bestemd om de kosten en het ereloon gedurende een eerste periode te dekken. Het voorschot wordt bij de (tussentijdse) facturen in rekening gebracht. Het bedrag van dit voorschot is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en voorafgaandelijk aan iedere prestatie.

3.2. Erelonen Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vr de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief is altijd onderworpen aan een jaarlijkse indexatie en kan worden herzien door Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens na een opzegtermijn van 3 maanden; daarnaast zullen de erelonen kunnen worden vermeerderd met een success fee in dossiers betreffende een vordering, een procedure en/of een onderhandeling.

3.3. Kosten Interne kosten (telefoon, kopien, dactylo, post,…) worden gefactureerd aan de kostprijs overeengekomen vr de tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. De externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, vervangingsdienst van een lokale balie, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, technische raadsman,…) worden gefactureerd aan de kostprijs.

3.4. Facturatie De factuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met BTW volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte van de factuur, is betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum.

3.5. Achterstallen Elke vertraging in de betaling van de facturen staat ons toe de uitvoering van onze opdrachten op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege interesten op aan een interestvoet van 12% per jaar vanaf diens uitgifte.

3.6. Einde van de tussenkomst Op het einde van het dossier of het geheel van dossiers die het voorwerp uitmaakten van een voorschot, zal het voorschot worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aanzuivering van de prestaties en de kosten van de laatste maand en in voorkomend geval van de nog niet betaalde facturen en de success fee; het eventueel saldo van het voorschot zal worden terugbetaald aan de cliënt.

4. Geschillen
4.1. De relaties tussen Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

4.2. Een factuur, die niet op korte termijn betwist wordt via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uitvoerig uiteengezet zijn, wordt geacht aanvaard te zijn.

4.3. De consument kan bij Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens rechtstreeks een klacht indienen of informatie vragen in verband met de reeds afgesloten overeenkomst van dienstverlening tussen de advocaat en een consument.
Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens reageert zo snel als mogelijk op gebeurlijke klachten en stelt alles in het werk om een bevredigende oplossing te vinden.

In geval van betwisting van een factuur door een consument kan, mits akkoord van beide partijen, deze betwisting voorgelegd worden aan de Ombudsdienst Consumenten Advocaten (hierna afgekort OCA) (artt. 218 e.v. Codex Deontologie voor Advocaten).

De OCA kan gecontacteerd worden op het adres Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, e-mail oca@ligeca.be, fax 02 307 72 21, tel. 02 307 72 20 (oca.ligeca.be/nl/).

Bij gebreke aan vergelijk binnen een redelijke termijn tussen Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens, zal Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens aan de consument meedelen of er bereidheid is om samen met de consument een beroep te doen op de OCA. In voorkomend geval bezorgt Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens aan de consument de wettelijk opgelegde informatie.

4.4. Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en/of erelonen van Advocatenkantoor Heylen & Dieltjens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout, of de Vrederechter van het kanton Westerlo.


Wie zijn we?

Praktijkdomeinen

Onze doelstellingen

Contact